SGK Adıyaman İl Müdürü Fuat Tekin, doğum borçlanması, doğum ve analık izni sürelerinin borçlanması, analık nedeniyle geçici iş görememezlik ödeneği, emzirme ödeneği, bakıma muhtaç ağır engelli çocuğu olan kadın, ev hizmetlerinde çalışan kadın, vergiden muaf işleri yapan kadınlarla ilgili açıklamada bulundu. 
Fuat Tekin yaptığı açıklamada şunları söyledi: 
“Doğum borçlanması yapılabilmesi için 5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı tescil ile kısa vade ya da uzun vade yönünden prim ödenmiş ya da bildirilmiş olmak yeterlidir. Borçlanma tutarı müracaat tarihinde geçerli olan prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasındaki günlük kazancın yüzde 32'si üzerinden hesaplanır tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenmektedir. 
4857 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi kapsamında yarım çalışma ödeneğine hak kazanamayan kadınların ücretsiz izin süreleri (birinci doğumda 60 gün, ikinci doğumda 120 gün, sonraki doğumlarda ise 180 gün) ile 4857 sayılı Kanuna göre verilen 6 aya kadar ücretsiz izin süresi ve doğum izni süreleri (16 hafta, çoğul gebelikte 18 hafta) 5540 sayılı Kanunun 41 inci maddesi kapsamında borçlandırılır. 
Analık sigortasından sigortalıya analık haline bağlı olarak ortaya çıkan iş göremezlik süresince doğum öncesi ve sonrası toplam 16 hafta (112 gün), çoğul gebelikte 18 hafta (126 gün) günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilir. 
Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe ödenir. 
Her bir çocuk için doğum tarihinde geçerli olan ve kurum yönetim kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği ödenir. 
Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunanların, 2008 yılı Ekim ayından itibaren geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden indirilir. 
Emeklilik gün sayısına ilave ve yaştan yapılan indirim zorunlu sigortalılar yanında isteğe bağlı sigortaya prim ödeyen kadınlara da uygulanır. Çocuğun ağır engelli olup olmadığının tespiti için SGK'ya müracaat edilir. 
Kadın isteğe bağlı sigortalı vergiden muaf işleri yaptıklarını ilgili vergi dairesinden alacakları yazılarla belgelemeleri halinde, isteğe bağlı sigortalılıkları talep i takip eden günden itibaren başlatılır. 
5510 sayılı Kanuna 6552 sayılı Kanunla 1/4/2015 tarihinde eklenen ek 9 uncu r ile ev hizmetlerinde (temizlik, ütü, yemek yapma, çamaşır, bulaşık yıkama, alışveriş ve bahçe işleri ile çocuk, yaşlı veya özel bakıma ihtiyacı olan kişilerin bakım işleri) çalışanlar için sürekli ve süreksiz çalışma ayrımı kaldırılmıştır. Ev hizmetlerinde aynı işveren yanında ayda 10 günden az çalışanlar iş kazası ve meslek hastalığı yönünden sigortalı sayılmıştır. Bu kişilerden emeklilik primi ödemek isteyenler için primin içinde bulunduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar emeklilik primi ödenmesine imkan sağlanmıştır. Ev hizmetlerinde ayda 10 günden fazla çalışanların işverenlerine de sigortalıların primlerinin ödenmesine kolaylık getirilerek, bu sektörde çalışan kadınların kayıt dışı kalmalarının önüne geçilmiştir. 
2926 sayılı Kanuna göre tarım sigortalısı olmak için 22 yaşını doldurmuş aile reisi kadın olmak şartı aranmakta iken 4956 sayılı Kanunla 2/8/2003 tarihinden itibaren 22 yaş sınırı 18 olarak değiştirildi. Kadınlar için aile reisi olma şartı kaldırıldı. Böylece aile reisi olma şartı aranmadan tarımsal faaliyette bulunan kadınlar Bağ-Kur tarım sigortalısı kapsamına alındı. 
5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 7’nci madde ile Bağ-Kur tarım sigortasına tabi kadın sigortalılar için 2/8/2003 tarihi öncesi için de uygulanmakta olup, 2003 yılından önce tevkifat kesintisi yapılan kadınların tevkifat kesintisi belgesi ile Kuruma müracaat etmeleri halinde sigortalılıkları başlatılmaktadır.”