Kuran’da geçen “infak” kelimesi Türkçede “harcamak, sahip olunan 
mallardan vermek” demektir. 
Kuran’da geçen bu kelime Türkçedeki “harcama” kelimesi gibi hem Allah yolunda harcamayı, hem de bunun dışındaki harcamaları ifade eder. 
Genelde Allah yolunda harcamayı ifade 
etmek için kullanılmış olan bu kelime, Allah yolundan alıkoymak için 
yapılan harcamalar için de kullanılmıştır (8-Enfal Suresi 36). 
Enfâl, 36.. Ayet: Bakın, hakkı inkara şartlanmış olanlar insanları Allah'ın yolundan çevirmek için (nasıl da) harcıyorlar mallarını; ve (daha da) harcayacaklar, tâ ki bu harcadıkları kendileri için derin bir ızdırab ve yerinme [kaynağı] oluncaya kadar; ve sonra haklarından gelinecek! Ve [ölünceye kadar] hakkı inkarda direnen bu kimseler topluca cehenneme tıkılacaklar,
Oysa “sadaka” kelimesi hep “Allah yolunda harcamalar” manasında kullanılır. 
“Sadaka” kelimesi kökünde “doğrulama” manasına sahiptir. 
Allah yolunda yapılan harcamaların, Allah’ın hükümlerine inanmanın ve 
bu hükümleri doğrulamanın bir sonucu olması “sadaka” kelimesinin bu 
kullanılış tarzına sebep olmuş olabilir.
“Zekat” kelimesi ise “temizlenme” manası taşır. 
Kuran’da “zekat” kelimesi “sahip olunan değerlerden başkalarına vererek temizlenme” manasında kullanılır. 
Nitekim 9-Tevbe Suresi 103. ayetten “sadaka vermenin”, “temizlenme” yani “zekat” oldu-
ğunu anlayabiliriz. 
Tevbe, 103.. Ayet: Bunun içindir ki, [ey Peygamber, bundan sonra artık] onların mallarından Allah için sundukları şeyleri kabul et,  ki belki bunu yapmakla onların salah bulmalarına, arınmalarına önayak olursun. Ve onlar için dua et; çünkü senin duan onlar için bir huzur [vesilesi] olacaktır. (Ve bütün bunların da üstünde bil ki,) Allah her şeyin-herkesin özünü bilen mutlak bilgi sahibi olarak olup-biten her şeyi işitmektedir.
“Zekat”ı, “sadaka”yı da kapsayan daha geniş anlamlı 
bir kavram olarak düşünebiliriz. 
Bu anlayışa göre “zekat”, sahip olunan 
tüm imkanlardan vererek temizlenmeyi gerektirir.
 Yani kişi mallardan 
vererek “zekat” vazifesini yerine getireceği gibi, sahip olduğu bilgisinden başkalarını faydalandırmakla da “zekat” vazifesini yerine getirmiş 
olur.
 Kuran, sahip olduğumuz mallardan ve maddi değerli varlıklardan 
kimlere vereceğimizi şu ayetleriyle açıklar:
Yakınlara, 
Yetimlere, 
Yoksullara, 
Yolda kalmışa, 
Özgürlüğe kavuşma gayretindekilere veren...
2-Bakara Suresi 177
Sana neyi infak edeceklerini (harcayacaklarını) sorarlar. De ki: 
“Hayır olarak infak edeceğiniz (harcayacağınız) anne, baba, yakınlar, yetimler, yoksullar ve yolda kalmışlaradır. Hayır olarak 
yaptıklarınızı şüphesiz Allah bilmektedir.”
2-Bakara Suresi 215
Kendilerini Allah yoluna adayan yoksullar içindir ki yeryüzünde 
dolaşmaya güç yetiremezler.
 Onurlarından dolayı, bilmeyen onları 
zengin sanır. Sen onları yüzlerinden tanırsın. Yüzsüzlük ederek 
insanlardan istemezler. Hayır olarak gerçekleştirdiğiniz infakla-
rınızı (harcamalarınızı) şüphesiz Allah bilmektedir.
2-Bakara Suresi 273
Sadakalar, Allah’tan bir farz olarak yalnızca şunlar içindir: 
Yoksullar, 
Düşkünler, 
Görevli olanlar, 
Kalpleri ısındırılacaklar, Özgürlüğünü kaybetmişler, Borçlular, 
Allah yolundakiler, 
Yolda kalmış kişi. 
Bakara, 273.. Ayet: [Ve] Allah yoluna kendilerini tamamen adamış oldukları için yeryüzünde [rızık aramak niyetiyle] gezip dolaşamayan muhtaçlar[a yardım e-din].  [Onların durumunun] farkında olmayan, onları zengin zanneder, çünkü [istemekten] çekinirler; [ancak] sen onları [bazı] özelliklerinden tanıyabilirsin: insanlardan arsız bir şekilde is-temekten kaçınırlar. Ve onlara ne iyilik yaparsanız, doğrusu Allah hepsini bilir.
Bakara, 274.. Ayet: Servetlerini [Allah rızası için] gece ve gündüz, gizlice ve açıkça harcayanlar, mükafatlarını Rablerinin katında göreceklerdir: onlara ne korku vardır, ne de üzülürler.
Vahyin tamamını hayatında uygulayarak 'SALAT'ı ikame et.
'SADAKA'tini ispatlamak için ise 
Malından,
Zamanından, 
İilminden, 
İNFAK  ta bulun ki, 
Haksız kazançtan,
Şirkten, 
İsraftan,
Hurafelerden arınıp 'ZEKAT'a ulaşasın!
İnfak, Zekat, Sadaka: Allah Yolunda Harcamadır..
Zekat, İhtiyaç Fazlasıdır. Kırkta Bir Değildir...
.......Neyi infak edeceklerini sana soruyorlar; De ki:-İhtiyaçtan fazlasını! İşte Allah, size düşünesiniz diye ayetleri açıklıyor. 2/219
Sana neyi infak edeceklerini soruyorlar, de ki:-Hayırdan infak edeceğiniz şey; anaya, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlaradır. Hayır olarak yaptığınız şeyleri, Allah şüphesiz en iyi bilendir. 2/215
BÜTÜN SADAKALAR FARZ KILINMIŞTIR!..
 Sadakalar, Allah'tan bir farz olarak fakirler, düşkünler, onu toplayan memurlar, kalpleri ısındırılanlar, köle ve esirler, borçlular, Allah yolunda ve yolda kalanlar içindir. Allah alimdir, hakimdir. 9/60
Zenginler İçin Farz Kılınan Sadaka, Bolllukta Verecekleri Bir ZEKAT, İhtiyaç Fazlasıdır.
Fakirlerin Darlıkta vereceği Sadaka, Bir MAUN Sadakadıdır..
O kimseler ki, bollukta da darlıkta da infak ederler. öfkelerine hakim olan ve insanların kusurlarını bağışlayanlardır. Allah iyilik edenleri sever. 3/134
 Zengin olan, gücüne göre infak etsin. Rızkı kendisine yetecek kadar olan da, Allah'ın kendisine verdiğinden versin. Allah, hiç kimseye, verdiğinden fazlasıyla yükümlü tutmaz. Allah, güçlüğün ardından bir kolaylık verir. 65/7
Din gününü yalanlayanı gördün mü? 107/1
Yetimi itip kakan işte odur. 107/2
Düşkünü doyurmaktan hoşlanmaz. 107/3
Öyleyse yazıklar olsun o namaz kılanlara.107/4
Kıldıkları namazdan gafil olanlar. 107/5
Gösteriş yapanlar.. 107/6
MAUNa, Ufak tefek yardıma engel olurlar.. 107/7
Bahçelerdeki Mahsulün, Toplandığında Hakkını Vermek de Bir Zekat, Sadaka, İnfak Allah Yolunda Harcamadır..
Çardaklı ve çardaksız bahçeleri, tadı çeşitli hurma ve ekinleri, birbirine benzeyen ve benzemeyen zeytin ve narları yaratan O'dur. Meyve verdikleri zaman onların meyvelerinden yiyin ve hasat edildiği zaman da hakkını verin. İsraf etmeyin. Çünkü O, müsrifleri sevmez.6/141
ZEKAT VERMEYENLER MÜŞRİKTİR!.
De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Bana ilâhınızın bir tek İlâh olduğu vahy olunuyor. Artık O'na yönelin, O'ndan mağfiret dileyin. Şirk koşanların vay haline! 41/6
Onlar zekâtı vermezler; ahireti inkâr edenler de onlardır. 41/7
 -Allah'a ve Elçisine inanın, sizin tasarrufunuza bıraktığı şeylerden infak edin. Sizden inanan, infak eden kimselere büyük bir mükafat vardır. 57/7
 Göklerin ve yerin mirası Allah'ın olduğuna göre ne diye Allah yolunda infak etmiyorsunuz? Sizden, Fetih'ten önce infak edip, savaşanlar eşit değildir. Onların derecesi, daha sonra infak edip savaşanlardan daha büyüktür. Allah, hepsine en güzelini vaat etmiştir. Allah, yarattıklarından haberdardır. 57/10
Kim Allah'a güzel bir ödünç verirse, Allah ona, verdiğini kat kat öder ve ona büyük bir ödül vardır. 57/11
Gücünüzün yettiğince Allah'tan korkun, dinleyin ve itaat edin. Kendi iyiliğiniz için İNFAKTA  bulunun. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar, kurtuluşa erenler onlardır. 64/16
Eğer Allah'a güzel bir ödünçte bulunursanız, onu size kat kat geri öder ve sizi bağışlar. Allah, şükre karşılık verir ve ceza vermekte acele etmez. 64/17
-Rabbim, beni yakın bir süreye kadar erteleseydin de sadaka verip, iyi kimselerden olsaydım, demeden önce size verdiğimiz rızıktan infak edin. 63/10
Çünkü Allah, hiç kimseyi eceli geldiği zaman ertelemez. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. 63/11
Allah'a güzel bir ödünç verip de Allah'ın da onun karşılığını kat kat artırarak vereceği hani kim var? Allah, hem daraltır, hem genişletir, siz yalnız O'na döndürüleceksiniz. 2/245
Allah yolunda harcamada bulunun. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İşlerinizi iyi yapın. Şüphesiz Allah, iyi iş yapanları sever. 2/195
İNFAK
MÜSLÜMAN İÇİN HAYATİ BİR İBADET: 
PARA SİZE AİT DEĞİL, HARCAMA YETKİSİ VERDİM DİYOR ALLAH
"Sizi kendilerinde halifeler kılıp harcama yetkisi verdiği' şeylerden infak edin…(Hadid Suresi, 7)
.
SİZİN MALINIZDA YOKSULUN HAKKI VAR DENİYOR AYETTE
.
İNFAK, FAKİRE LÜTUF DEĞİL, HAKKI OLANA HAKKINI VERMEKTİR
“Onlar, salatlarında süreklidirler. Ve onların mallarında belirli bir hak vardır: Yoksul ve yoksun olan(lar)için. (Mearic Suresi, 23-25)
.
PEKİ KİMLERE İNFAK EDECEĞİZ?
.
Sana neyi infak edeceklerini sorarlar. De ki: "Hayır olarak infak edeceğiniz şey, anne-babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışadır…" (Bakara Suresi, 215)
.
Allah'a ve elçisine karşı 'içten bağlı kalıp hayra çağıranlar' oldukları sürece, güçsüz-zayıflara, hastalara ve infak etmek için bir şey bulamayanlara bir sorumluluk (günah) yoktur. İyilik edenlerin aleyhinde de bir yol yoktur. Allah, bağışlayandır, esirgeyendir. (Tevbe Suresi, 91)
.
Anne babaya, yetim ve yoksula, yakınlara, yolda kalmışa (mülteci mesela), hasta ve zayıflara
.
PEKİ NE VE NE KADAR VERECEĞİZ?
.
“Sevdiğiniz şeylerden infak edinceye kadar asla iyiliğe eremezsiniz.” (Ali İmran Suresi, 92)
.
“Ey iman edenler, kazandıklarınızın iyi olanından ve sizin için yerden bitirdiklerimizden infak edin. Kendinizin göz yummadan alamayacağınız bayağı şeyleri vermeye kalkışmayın ve bilin ki, şüphesiz Allah, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır, övülmeye layık olandır.” (Bakara Suresi, 267)
.
"De ki: "Helal kazancınızın size ve bakmakla yükümlü olduklarınıza yeterli olanından artanını verin." (Bakara Suresi, 219)
.
Sevdiğimiz şeylerden vereceğiz. Göz yummadan alamayacağımız basit şeyler vermeyeceğiz. Kendimiz için ne istiyorsak, fakir için de onu hedefleyeceğiz. Ve ihtiyacımızın artanı/vazgeçtiğimiz kısmı vereceğiz
.
PEKİ İNFAK EDİNCE PARAMIZ EKSİLDİĞİ İÇİN BİZ ZOR DURUMDA KALIR MIYIZ?
“Her neyi infak ederseniz, O (Allah), yerine bir başkasını verir; O, rızık verenlerin en hayırlısıdır." (Sebe Suresi, 39)
.
“…Allah yolunda her ne infak ederseniz, size 'eksiksiz olarak ödenir' ve siz haksızlığa uğratılmazsınız.” (Enfal Suresi, 60)
.
“Hayırdan her ne infak ederseniz -haksızlığa (zulme) uğratılmaksızın- size eksiksizce ödenecektir.” (Bakara Suresi, 272)
.
MALIMIZI ALLAH YOLUNDA KULLANMAK, ARINMAMIZA VE AHİRETİMİZE VESİLE
.
“Onların mallarından sadaka al, bununla onları temizlemiş, arındırmış olursun...” (Tevbe Suresi, 103)
.
“Ey iman edenler, hiçbir alış-verişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin olmadığı gün gelmezden evvel, size rızık olarak verdiklerimizden infak edin.” (Bakara Suresi, 254)
.
ALLAH  SEVMEDİĞİ ŞEYİ FAKİRE LAYIK GÖREN VE CİMRİLİK EDENE ŞAŞKIN DİYOR
.
“Ve onlara: "Size Allah'ın rızık olarak verdiklerinden infak edin" denildiği zaman, o inkar edenler iman edenlere dediler ki: "Allah'ın, eğer dilemiş olsaydı yedireceği kimseyi biz mi yedirecek mişiz? Gerçekten siz, apaçık bir şaşkınlık içindesiniz." (Yasin Suresi, 47)
.
“Allah yolunda infak etmeye çağrılıyorsunuz; buna rağmen bazılarınız cimrilik ediyor. Kim cimrilik ederse, artık o, ancak kendi nefsine cimrilik eder. Allah ise, Ğaniy (hiçbir şeye ihtiyacı olmayan)dır; fakir olan sizlersiniz...” (Muhammed Suresi, 38)

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.